Följande villkor gäller för användandet av alla tjänster erbjudna av EgetForum.se. Webbsidan ägs och drivs av Web 2.0 AB. Webbsidan erbjuds med din accepterande utan modifikation av detta kontrakt och av alla de villkor som här nedan beskrivs (inkluderat utan begränsning, vår privata policy) och procedurer som kan ändras på denna webbsida av Web 2.0 (benämnt generellt Kontraktet) Var snäll och läs igenom detta kontrakt noggrant innan du navigerar eller använder denna webbsida. Genom att navigera på någon del av vår webbsida så går du med på att bli bunden av de villkor och regler som detta kontrakt utrycker. Om du inte går med på alla de villkor och regler i detta kontrakt, så får du inte navigera på vår webbsida eller använda någon av våra tjänster. Om dessa villkor och regler anses vara ett erbjudande av Web 2.0, är medgivande till villkoren då uttryckligen begränsade till dessa villkor.

Ditt konto och webbsida på EgetForum.se

Om du skapar ett forum eller annan typ av webbsida så är du fullt ansvarig för att underhålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som kan uppstå i kontot och alla andra handlingar tagna i samband med ditt konto och ditt forum. Du får inte skapa nyckelord eller andra beskrivningar angående din webbsida eller forum som är missledande i laglig bemärkelse, inkluderat ett sätt att avsiktligen handla med namn eller rykte, Web 2.0 kan ändra eller radera en beskrivning eller nyckelord som anses vara opassande eller illigal, eller som anses skada trovärdigheten för Web 2.0.

Du måste omedelbart kontakta och notifiera Web 2.0 om någon obehörig använder ditt forum eller konto eller om annan säkerhetsrisk uppstår. Web 2.0 kommer inte bli ansvarig för någon handling utförd av dig eller av ditt missbruk, inkluderat alla former av skador som har uppstått som ett resultat av sådana handlingar eller missbrukande. Den data som skapas i våra databaser kan inte ges ut.

EgetForum.se skickar regelbundet ut nyhetsbrev via epost för att ge dig viktigt information. Genom att skapa ett konto hos oss godkänner du dessa utskick som kan innehålla reklam. Önskar du inte få några nyhetsbrev, behöver du radera ditt konto hos oss.

Bidragsgivares ansvar

Om du administrerar en webbsida eller forum, kommentarer, postar material, postar länkar på en webbsida eller gör (tillåter någon annan tredje part) något material tillgängligt genom webbsidans medel (någon form av material, innehåll) så är du helt och hållet ansvarig för detta innehåll och alla former av skador som har uppkommit utifrån detta innehåll. Detta är fallet oavsett om innehållet består av text, grafik, ljudfil eller datorprogram. Genom att göra detta innehåll tillgängligt så representarer du och övervakar så att:

Vidare är det inte tillåtet att manuellt redigera kod eller försöka dölja eller ta bort reklamkod som har lagt på av oss på annat sätt att detta görs genom att betala den avgift som finns för reklamborttagning.

Avgifter och betalningar

Olika extra tjänster som extra funktionaliteter, reklamborttagning och extra datautrymme är tillgängligt på webbsidan. Kund går med på att leverans av tjänsten påbörjas omedelbart vid beställning. Det finns ingen ångerfrist, och betalning för dessa extra tjänster och startavgifter kan inte reklameras eller fås tillbaka.

Support

EgetForum.se erbjder endast support i support forumet. All annan support ges enligt de regler och praxis som Web 2.0 har ställt upp.

Ansvar från webbsidans besökare

Det är inte tillåtet att navigera på våra webbsidor med instalerad programvara i webbläsaren som döljer eller blockerar visningen av annonser.

Web 2.0 har inte reviderat och kan inte revidera allt material, inkluderat dator mjukvara som har postats på webbsidan, och kan därför inte göras ansvarig för detta materials innehåll, användning eller dess effekter. Genom att driva denna service och plattform, representerar inte Web 2.0 det material som har lagts ut på webbsidorna, och känner inte till annat än att det material som finns är korrekt, användbart och inte skadligt. Du ansvarar för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda dig själv och din dator eller datorer från virus, maskar, trojan häster och andra skadliga eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är kränkande, oanständigt eller på annat sätt, såväl vilket innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska fel och andra fel. Webbplatsen kan även innehålla material som bryter mot sekretess eller offentlighet rättigheter eller intrång i immateriella rättigheter och andra immateriella rättigheter, tredje mans eller nedladdning, kopiering eller användning som är beroende av ytterligare villkor, uttalade eller outtalade. Web 2.0 friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning från besökare i Webbsidan, eller från någon nedladdning av från besökarna postat innehåll.

Innehåll postat på andra webbsidor

Vi har inte granskat och kan inte granska alla de material, inklusive dator programvara, görs tillgängliga genom de webbplatser och webbsidor som GetForum.org länkar, och som länkar till GetForum.org. Web 2.0 har ingen kontroll över de icke-GetForum.org webbplatser och webbsidor, och är inte ansvariga för sina innehåll eller deras användning. Genom att länka till en icke-GetForum.org webbplats eller webbsida, Web 2.0 inte utgör eller antyda att det stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och datorn system mot virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga eller destruktivt innehåll. Web 2.0 friskriver något ansvar för någon skada orsakad av användning av icke-GetForum.org webbplatser och webbsidor.

Upphovsrättsintrång och DMCA-policy

Såsom Web 2.0 uppmanar andra att respektera sina immateriella rättigheter, så respekterar Web 2.0 andras immateriella rättigheter. Om du tror att materialet som finns på eller är knutna till av EgetForum kränker din upphovsrätt du uppmanas att ta kontakt med Web 2.0. Web 2.0 kommer att svara på alla sådana meddelanden, även som krävs eller är lämpligt genom att ta bort inkräktande material eller inaktivera alla länkar till de intrångsgörande material. Vid en besökare som kan kränka eller upprepade gånger bryter mot upphovsrätt eller annan immateriell äganderätt av Web 2.0 eller andra, Web 2.0 kan i eget gottfinnande begränsa eller neka tillgång till och användning av webbsajten. Vid sådan uppsägning, kommer inte Web 2.0 att ha någon skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats till Web 2.0.

Intellektuell rättighet

Detta avtal kan inte överföras från Web 2.0 till dig eller annan tredje parts immaterialrätt, och alla rättigheter, titlar och intressen i och för sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med Web 2.0 AB, EgetForum.se, EgetForum.se logotyp, och alla andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med EgetForum.se, eller webbsajten är varumärken eller registrerade varumärken som Web 2.0 eller Web 2.0 's licensgivare. Andra varumärken, grafik och logotyper som används i på webbplatsen kan vara varumärken som tillhör tredje part. Din användning av Webbplatsen ger dig inget rätt eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda någon Web 2.0 eller tredje part varumärken.

Ändringar

Web 2.0 förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till Webbsida följande utstationering av eventuella ändringar till detta avtal utgör accepterande av dessa förändringar. Web 2.0 får även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall omfattas av villkoren i detta avtal.

Avslutande eller uppsägning

Web 2.0 kan säga upp din tillgång till alla eller någon del av hemsidan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan uppsägningstid med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt EgetForum.se konto (om du har någon), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det föregående, om du har en betalservice konto, sådana hänsyn endast kan sägas upp av Web 2.0 om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från Web 2.0 's meddelande till er detta, förutsatt att, Web 2.0 kan säga upp webbsajten omedelbart som en del av en allmän stänga av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som genom sin karaktär bör trots uppsägningen skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägande, garantiansvar, garanti-och ansvarsbegränsningar.

Avsägning av ansvar

Webbsajten förses "som den är". Web 2.0 och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Varken Web 2.0 eller dess leverantörer och licensgivare, ger något garanti för att hemsidan kommer att vara felfri eller att tillgången till dessa kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Om du faktiskt läser det här följer här en behandling. Du förstår att du laddar ner från eller på annat sätt skaffa innehåll eller tjänster genom hemsidan på egen diskretion och risk.

Begränsning av ansvar

Inte i något avseende eller händelse kan Web 2.0 med sina samarbetspartners och licensägare hållas ansvarig till något ärende som rör detta kontrakt, underlåtsamhet, strikt ansvar eller annan lag för: (i) någon speciellt, oavsiktlig eller konsikventssiell skada; (ii) kostnader för att erhålla liknande tjänster; (iii) för om data inte kan användas eller blir förlorad; (iv) för något belopp som ökar kostnaden betalad av dig till Web 2.0 under detta kontrakt under en period av 12 måndader innan det datum då problemet eller tvisten uppstod. Web 2.0 har inget ansvar för något fel eller försening som beror på yttre omständigheter. Eventuella förundersökningar ska inte appliceras eller utövas utöver de lagar som gäller.

Generell Represenatation och garanti

Du representerar och garanterar att (i) ditt användande av webbsidan kommer ske strikt i överensstämmelse med Web 2.0 privata policy och med detta kontrakt och med alla tillämpliga lagar och regulationer (inkluderat utan begränsning av någon lokal lag eller i ditt land, område, stad eller annan myndighet angående material online där alla tillämpbara lagar angående förflyttning av teknisk data exporterat från Sverige eller till det land där du bor) och (ii) ditt användande av webbsidan kommer inte att angripa eller missbruka någon tredje parts rätt till intellektuell rätt.

Web 2.0 kan inte hållas ansvarig

Du går med på att oskyldigförklara och att inte hålla Web 2.0 ansvarig, eller de samarbetspartners eller licensägare, anställda eller andra personer relaterade till verksamheten av Web 2.0 för alla typer av krav och kostnader inkluderat advokatkostnader, som kan komma ut ifrån användandet av webbsidan, inkluderat men inte begränsat till ditt missbrukande av detta kontrakt.

Övrigt

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan Web 2.0 och hela det område du berörs av utifrån detta, och de kan bara ändras genom ett skriftligt undertecknat av behörig verkställande av Web 2.0, eller genom utstationering av Web 2.0 av en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon, medger annat, detta avtal, någon tillgång till eller använda Webbplatsen kommer att omfattas av lagstiftningen i den svenska regeringen, exklusive eventuella konflikter mellan lagbestämmelser, och en väl Eventuella tvister som uppstår från eller rör någon av samma blir den svenska staten domstolarna som finns i Göteborg. Med undantag för ansökningar om förelägganden eller skälig lättnad eller krav gällande immateriella rättigheter (som får föras i alla behöriga domstolen utan utstationering av en obligation). Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg, i det svenska språket och skiljedom får beslut verkställt i varje domstol. Den dominerande parten i någon åtgärd eller som kommer att verkställa detta avtal skall ha rätt till kostnader och advokatkostnader. Om någon del av detta avtal hålls ogiltiga eller ogenomförbara, att en del kommer förstås att avspegla parternas ursprungliga avsikt, och resterande delar kommer att förbli i full kraft. Ett upphävande av endera parten av något villkor i detta avtalet eller brott, som i en instans, kommer inte att avstå från sådan villkoren eller senare strid detta. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till alla parter som samtycker till, och accepterar att vara bunden av, dess villkor, Web 2.0 kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan tillstånd. Detta avtal kommer att vara bindande för och kommer att ske till fördel för parterna, deras efterföljare och tillåtna arvingar.